Societén & Co

Biljettinformation

Villkor avseende biljettköp

Nedan avser evenemang gjorda av Societen Nöje & Restaurang AB och biljetter sålda genom VIP-Monkey eller annat biljettföretag.

Allmänt

Dessa villkor gäller mellan Arrangören (Societen Nöje & Restaurang/Societen) och Kunden vid köp och bokning av evenemangsbiljetter som tillhandahålls av Arrangören med hjälp av VIP-Monkeys biljettsystem.

BIljettköp

Biljettköp kan ej ångras, köpet är bindande. Förlorad biljett eller värdebevis ersätts inte. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter eller värdebevis.

Biljett eller värdebevis

Biljett eller värdebevis medger inträde eller användande endast en gång. Kunden ansvarar för att förvara, såväl elektronisk som fysisk, biljett eller värdebevis på ett betryggande sätt för att på så sätt förhindra duplicering, annat mångfaldigande eller på annat sätt medverka till otillbörlig tillträde till evenemang eller nyttjande av värde.

Personligt bruk

Biljetter får endast köpas för personligt bruk och får ej användas i kommersiellt syfte. Det innebär att biljetten inte får säljas vidare, erbjudas i tävlingar, eller på annat sätt nyttjas av annan person utan skriftligt medgivande från arrangören. Arrangören har rätt att makulera köp som görs av Kunden om Kunden inte lämnar eller registrerar korrekta uppgifter, agerar i bedrägligt syfte eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för köpet. Detta kan t.ex. vara köp av fler enheter än tillåtet, angivande av oriktig information i syfte att erhålla fördelar, sälja vidare köpta biljetter eller på annat sätt agera bedrägligt och/eller brottsligt. Återförsäljning, eller misstanke om återförsäljning, till högre pris än vad som anges på bekräftelse eller biljett medger grund för att beslagta eller makulera bokning/biljett. Vid makulering på grund av sådant skäl återbetalas ej erlagd serviceavgift, leverans- eller distributionsavgift. Arrangören kan även besluta att erlagd ersättning för biljett eller bokning ej skall ersättas.

Inställt, flyttat eller avbrutet evenemang

Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget inte är inställt eller flyttat. I händelse av inställt evenemang bör Kunden omedelbart kontakta VIP-Monkey som ansvarar för återlösen av biljetter. Vid inställt evenemang återbetalas inte service-, leverans- och distributionsavgifter. I händelse av flyttat evenemang gäller köpt biljett till det nya datumet om inte annat anges. I händelse av avbrutet evenemang, exempelvis pga sjukdom, extrema väderförhållanden eller liknande, återbetalas biljettpriset (exkl serviceavgift) om evenemanget blir inställd eller avbruten före start. Biljettpriset återbetalas ej om evenemanget pågår längre än 30 minuter.

Force majeure

För det fall evenemanget inte kan genomföras pga ett hinder utanför arrangören/Societens, som de inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna skäligen kunde ha undviket eller övervunnit, är arrangören/Societen fri från skadeståndsskyldighet eller andra påföljder. Detsamma gäller om ett evenemang ställs in beroende på någon som arrangören anlitat eller annan i tidigare led.

Följande gäller vid avbokning av biljetter

Avbokning sker via mejl till boka@societen.se.
Återbetalning av belopp görs genom VIP-Monkey

Mer än 30 dagar före evenemang

Avbokning tillåts (biljettpriset exkl serviceavgift återbetalas).

Mindre än 30 dagar men mer än 24 timmar före evenemang

Avbokning tillåts i de fall Kunden rimligen inte kan gå på evenemanget pga att Kunden, eller dess sällskap drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller nära anhörig av dödsfall. Med nära anhörig menas make/maka/sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder. I dessa fall krävs ett uppvisande av läkarintyg från behandlande läkare eller dödsfallsintyg i händelse av dödsfall. Husdjurs eller sällskapsdjurs dödsfall, olycka eller sjukdom berättigar ej till avbokning enligt reglerna för avbeställningsskyddet.

Avbeställningen skall ha kommit Arrangören tillhanda senast 48 timmar före evenemangets start.

Mindre än 48 timmar före evenemang

Ingen ersättning utgår